Generalforsamling 2022 – Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  Træner fordele.
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  På valg.
  Martin Hansen (modtager genvalg)
 6. Valg af revisor
  På valg.
  Karsten Dahl Dittmann (modtager genvalg)
 7. Eventuelt
  DGI landsstævne 2022
  Energy Fyn Fynsksupport