§1 Foreningens navn

1 E-Sport Assens

§2 Foreningens hjemsted

2 Assens kommune

§3 Foreningens formål

3.1 Foreningens primære formål er at fremme interessen og samtidig skabe gode fysiske rammer for e-sport.

3.2 Foreningens sekundære formål er i hverdagen at støtte medlemmer i at dyrke det sjove, sunde og sociale i e-sportens muligheder.

3.3 Foreningens sidste formål er at udvikle en løbende gruppe af talentfulde unge som mestre Esport på elite niveau.

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem, det være sig foreninger, klubber, organisationer, virksomheder, institutioner og enkelpersoner. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret. Bestyrelsen kan afvise anmodninger om optagelse.

4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen eller bryder det gældende regelsæt. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

5.4 Stemmeret Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme

5.5 Alle der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen. Dog skal formand og kasserer være min. 18 år.

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

  •  

Valg af dirigent og stemmetællere

  •  

Bestyrelsens beretning

  •  

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  •  

Indkomne forslag

  •  

Valg af bestyrelse og suppleant

  •  

Valg af revisor

  •  
§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af min 3 medlemmer og vælges således af generalforsamlingen:
Medlemmer kan vælges for 2 år og de kan genvælges.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

7.3 Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder en af suppleanterne i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Ved formandens fravær indtræder næstformanden i formandens rolle.

7.5 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte udvalg efter behov.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte udvalg. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.